Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
27/07/2021
Thông tư 51/2021/TT-BTC được ban hành ngày 30/06/2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/08/2021, thay thế Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thông tư 51/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành khoản 6 Điều 138 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định 155/2020/NĐ-CP). Việc ban hành Thông tư 51/2021/TT-BTC đã tạo ra một hệ thống văn bản pháp lý đồng bộ cùng với Luật chứng khoán 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP nhằm hướng dẫn về hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
26/07/2021
Ngày 14/7/2021, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 450/QĐ-UBCK về Quy chế sử dụng hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 296/QĐ-UBCK ngày 31/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế hướng dẫn công ty đại chúng sử dụng hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
23/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu “Thuê bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, đổ mực máy in, máy fax, máy quét dữ liệu tại Cơ quan UBCKNN năm 2021
23/07/2021
Để hoàn tất thủ tục xin cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo để cá nhân có tên trong Thông báo kèm theo nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định của Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
23/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu “Thuê dịch vụ Kiểm tra, hiệu chỉnh, hỗ trợ khắc phục sự cố hệ thống CNTT và duy trì trung tâm tích hợp dữ liệu của UBCKNN năm 2021”
22/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc áp dụng hình thức thu hồ sơ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đợt 3 năm 2021 tại Hà Nội qua đường bưu điện