Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
24/11/2020
Ngày 23/11/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có Công văn số 6906/UBCK-GSĐC về việc đăng ký công ty đại chúng của CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh
19/11/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo danh sách 30 công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021- Đợt 1
19/11/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo danh sách 30 công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021- Đợt 1
19/11/2020
Ngày 18/11/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP
16/11/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được công văn số 2020/CV-CNV/009-UBCK ngày 02/11/2020 về việc thông báo giảm kiểm toán viên hành nghề chấp thuận kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán của Công ty TNHH Crowe Việt Nam. UBCKNN chấp thuận Công ty TNHH Crowe Việt Nam từ ngày 01/09/2020 được giảm kiểm toán viên Nguyễn Trung Hiếu
13/11/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Công văn số 2068/20/CV/AUD.VVALUES ngày 22/9/2020 về việc thông báo giảm kiểm toán viên do đã chấm dứt hợp đồng lao động của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).