Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
11/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo kết quả chào bán số 26/2021/BC-TNCM ngày 24/3/2021 của CTCP Thương nghiệp Cà Mau
09/06/2021
Ngày 09/06/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng cho Quỹ Đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 3 của Công ty cổ phần quản lý quỹ Thiên Việt.
04/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 08/2021/KHG-UBCK ngày 02/06/2021 của CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land (KHG)
03/06/2021
Ngày 02/6/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 66/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
27/05/2021
Ngày 27/5/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 61/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong
21/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo số 200503/2021/BC-AAA ngày 20/05/2021 của CTCP Nhựa An Phát Xanh