Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
01/12/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 09/2021/BC-BN ngày 24/11/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
30/11/2021
Ngày 29/11/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo số 1396/2021/BC-SeABank ngày 29/11/2021 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
30/11/2021
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo số 167/2021/BC-TCSC ngày 17/11/2021 của CTCP Chứng khoán Thành Công (Công ty).
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
01/12/2021
Ngày 23/11/2021, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo kết quả số 431/CV-SHB ngày 22/11/2021 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (Ngân hàng).
26/11/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung báo cáo tại Báo cáo phát hành cổ phiếu số 5089/BC-ĐLKH ngày 28/10/2021 của CTCP Điện lực Khánh Hòa (mã cổ phiếu: KHP, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
26/11/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 01/2021/BC-PHCP ngày 15/11/2021 của CTCP ILA
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
23/11/2021
Ngày 12/11/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA
18/11/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo kết quả số 486/VT.2021 ngày 12/11/2021 của CTCP Vật tư Hậu Giang
17/11/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 02/TK ngày 29/10/2021 của CTCP Công nghiệp Tung Kuang (Công ty/HNX: TKU).
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
30/11/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP Chứng khoán Quốc Gia
25/11/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (Công ty).
23/11/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo phát hành số 0311/2021/BCPH-FID ngày 03/11/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
Phát hành riêng lẻ
01/12/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (đợt 4) số 3996 CV-TNG ngày 23/11/2021 của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG)
01/12/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Báo cáo kết quả số 2611/2021/BC-KQCB ngày 26/11/2021 của CTCP Camimex Group
01/12/2021
Ngày 30/11/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Báo cáo kết quả số 02/2021/BC-KHL ngày 30/11/2021 của CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land
Giao dịch cổ phiếu quỹ
22/11/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu theo báo cáo số 288/CV-TCKT ngày 8/11/2021 của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy
17/11/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cổ đông hiện hữu để chia cho cổ đông hiện hữu theo báo cáo số 01/BC/KDC2021 ngày 14/10/2021 của CTCP Tập đoàn Kido (mã cổ phiếu: KDC, niêm yết tại Sở GDCK TP. HCM).
08/11/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 93/BC - TLH ngày 28/10/2021 của CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã cổ phiếu TLH, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
Chào mua công khai
12/10/2021
UBCKNN đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (Công ty). Việc chào bán được thực hiện theo phương án nêu tại Công văn không số ngày 06/9/2021 do Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký
04/08/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu của CTCP Pymepharco (mã cổ phiếu PME, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh) theo nội dung tại Giấy đăng ký chào mua công khai số 01/STADA/2021 ngày 02/06/2021 của Stada Service Holding B.V (STADA)
15/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền theo Báo cáo phát hành số 344/CV-CTHĐ ngày 12/5/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã cổ phiếu: HDG – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).