Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
11/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo kết quả chào bán số 26/2021/BC-TNCM ngày 24/3/2021 của CTCP Thương nghiệp Cà Mau
09/06/2021
Ngày 09/06/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng cho Quỹ Đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 3 của Công ty cổ phần quản lý quỹ Thiên Việt.
04/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 08/2021/KHG-UBCK ngày 02/06/2021 của CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land (KHG)
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
10/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung tại Báo cáo phát hành số 222/CV-PTN ngày 26/5/2021 của CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (mã cổ phiếu: HDC, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
10/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 03/2021/BC-CNG ngày 13/5/2021 của CTCP Tập đoàn Cotana
10/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 55/2021/BC-HĐQT ngày 28/05/2021 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (Mã cổ phiếu: MIG – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
10/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo phát hành số 1105/BC-VCC-HĐQT ngày 11/05/2021 của Tổng CTCP Công trình Viettel (mã chứng khoán: CTR – Upcom).
09/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo kêt quả số 41/2021/NHA-BC ngày 28/5/2021 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội
07/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo kết quả số 01/CV-SAV ngày 26/5/2021 của CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
11/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo nội dung Báo cáo phát hành số 39/2021/NHA-BC ngày 19/5/2021 của Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội
31/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo nội dung báo cáo tại báo cáo phát hành cổ phiếu số 50/2021/CV_KĐ ngày 18/5/2021 của CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền
27/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước(UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động theo Báo cáo số 180/2021/BC ngày 05/05/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn MASAN (Mã CP: MSN – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
Phát hành riêng lẻ
11/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu (được phát hành theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 187/GCN-UBCK ngày 15/09/2020) theo Báo cáo số 288/2021/CV-CII ngày 28/05/2021của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh
11/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 60A/ĐK-CTN ngày 25/5/2021 của CTCP Cấp thoát nước Ninh Bình
04/06/2021
Ngày 1/6/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (Công ty). Công ty đã thực hiện chào bán theo phương án chào bán nêu tại hồ sơ đăng ký với UBCKNN và các quy định của pháp luật có liên quan.
Giao dịch cổ phiếu quỹ
11/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo giao dịch ngày 02/06/2021 của CTCP Thép Nam Kim (Mã cổ phiếu: NKG – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
11/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu theo Báo cáo số 0841/2021/BC-QLGS ngày 14/5/2021 của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (mã cổ phiếu VCG, niêm yết tại Sở GCK Tp. Hồ Chí Minh).
09/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên từ nguồn cổ phiếu quỹ của CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc theo Báo cáo phát hành số 1005/2021/BC-VPID ngày 10/5/2021
Chào mua công khai
18/12/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Điện Bắc Nà (mã CK: EBA) của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc (Công ty).
01/12/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào mua công khai ngày 20/11/2020 của CTCP Tập đoàn PAN thực hiện chào mua công khai cổ phiếu CTCP Khử trùng Việt Nam (Mã chứng khoán VFG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
26/11/2020
Ngày 20/11/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai ngày 20/11/2020 của Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital đối với cổ phiếu CTCP Bông Bạch Tuyết (BBT).