Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
11/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo kết quả chào bán số 26/2021/BC-TNCM ngày 24/3/2021 của CTCP Thương nghiệp Cà Mau
09/06/2021
Ngày 09/06/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng cho Quỹ Đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 3 của Công ty cổ phần quản lý quỹ Thiên Việt.
04/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 08/2021/KHG-UBCK ngày 02/06/2021 của CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land (KHG)
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
18/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 số 0405-3/2021/BC-VTSR ngày 4/5/2021 và các tài liệu bổ sung đến ngày 7/6/2021 của CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc (Công ty/Mã CK: AAV).
18/06/2021
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP FPT
16/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo kết quả phát hành số 03/2021/BC-HC3 ngày 11/06/2021 của CTCP Xây dựng số 3 Hải Phòng (mã chứng khoán: HC3 – Upcom).
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
18/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo số 04/BC-SUHLS ngày 14/6/2021 của CTCP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Mã chứng khoán: HLS tại UPCOM).
10/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo phát hành số 1105/BC-VCC-HĐQT ngày 11/05/2021 của Tổng CTCP Công trình Viettel (mã chứng khoán: CTR – Upcom).
09/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo kêt quả số 41/2021/NHA-BC ngày 28/5/2021 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
16/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động theo Báo cáo số 105/2021/CV-TCD ngày 02/06/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Mã cổ phiếu: TCD – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
14/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo báo cáo số 232/2021/TB ngày 08/06/2021 của CTCP Tập đoàn Masan
11/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo nội dung Báo cáo phát hành số 39/2021/NHA-BC ngày 19/5/2021 của Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội
Phát hành riêng lẻ
14/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì (Mã Chứng khoán: MHP – Upcom).
11/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu (được phát hành theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 187/GCN-UBCK ngày 15/09/2020) theo Báo cáo số 288/2021/CV-CII ngày 28/05/2021của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh
11/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 60A/ĐK-CTN ngày 25/5/2021 của CTCP Cấp thoát nước Ninh Bình
Giao dịch cổ phiếu quỹ
11/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo giao dịch ngày 02/06/2021 của CTCP Thép Nam Kim (Mã cổ phiếu: NKG – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
11/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu theo Báo cáo số 0841/2021/BC-QLGS ngày 14/5/2021 của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (mã cổ phiếu VCG, niêm yết tại Sở GCK Tp. Hồ Chí Minh).
09/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên từ nguồn cổ phiếu quỹ của CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc theo Báo cáo phát hành số 1005/2021/BC-VPID ngày 10/5/2021
Chào mua công khai
15/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền theo Báo cáo phát hành số 344/CV-CTHĐ ngày 12/5/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã cổ phiếu: HDG – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
18/12/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Điện Bắc Nà (mã CK: EBA) của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc (Công ty).
01/12/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào mua công khai ngày 20/11/2020 của CTCP Tập đoàn PAN thực hiện chào mua công khai cổ phiếu CTCP Khử trùng Việt Nam (Mã chứng khoán VFG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)