Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
23/11/2020
Ngày 20/11/2020, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Giấy chứng nhận điều chỉnh số 11/GCN-UBCK điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại Công ty Fides Investment Management Co., Ltd tại Thành phố Hồ Chí Minh số 07/UBCK-GCN ngày 22 tháng 5 năm 2012
20/11/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền “Chứng quyền REE-HSC-MET04” - chứng khoán cơ sở REE, ngày đáo hạn: 10/05/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm của Công ty. Theo đó, tổng số chứng quyền đã được phân phối là 0 chứng quyền.
20/11/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền “Chứng quyền MWG-HSC-MET07” - chứng khoán cơ sở MWG, ngày đáo hạn: 10/06/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm của Công ty. Theo đó, tổng số chứng quyền đã được phân phối là 0 chứng quyền.
20/11/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền “Chứng quyền MWG-HSC-MET06” - chứng khoán cơ sở MWG, ngày đáo hạn: 10/05/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm của Công ty. Theo đó, tổng số chứng quyền đã được phân phối là 0 chứng quyền.
20/11/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền “Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.07” - chứng khoán cơ sở VNM, ngày đáo hạn: 02/3/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (Công ty) theo Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm của Công ty. Theo đó, tổng số chứng quyền đã được phân phối là 0 chứng quyền.
20/11/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền “Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.10” - chứng khoán cơ sở STB, ngày đáo hạn: 04/5/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (Công ty) theo Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm của Công ty. Theo đó, tổng số chứng quyền đã được phân phối là 0 chứng quyền.