Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
23/09/2021
Ngày 22/9/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm cho Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect
22/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối 05 chứng quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt (Công ty).
22/09/2021
Ngày 20/9/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 183/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Mirae Asset Việt Nam
22/09/2021
Ngày 20/9/2021, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 184/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam
20/09/2021
Ngày 20/9/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm đợt 4 năm 2021 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
16/09/2021
Ngày 16/09/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán số 168/GCN-UBCK về việc chào bán chứng quyền có bảo đảm cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB