Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
16/09/2021
Ngày 16/09/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán số 168/GCN-UBCK về việc chào bán chứng quyền có bảo đảm cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
16/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán của CTCP Chứng khoán Thủ Đô.
15/09/2021
Ngày 14/9/2021, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký ban hành Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 37/GCN-UBCK cho Quỹ ETF IPAAM VN100 do công ty TNHH quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A
14/09/2021
Ngày 13/09/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 78/GPĐC-UBCK của CTCP Chứng khoán Everest
10/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phân phối đợt chào bán bổ sung 03 chứng quyền của CTCP Chứng khoán Bản Việt
08/09/2021
Ngày 07/09/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp 05 giấy chứng nhận chào bán chứng khoán có bảo đảm cho CTCP Chứng khoán Bản Việt. Chứng quyền có bảo đảm của CTCP Chứng khoán Bản Việt