Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
21/10/2021
Ngày 21/10/2021, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ số 93/GPĐC-UBCK về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty cổ phần quản lý quỹ Tân Việt
21/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền của CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (chi tiết file đính kèm).
19/10/2021
Ngày 19/10/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng cho Quỹ Đầu tư tăng trưởng dài hạn Việt Nam của Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI
15/10/2021
Nội dung cụ thể như sau: - Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 117.997.511 cổ phiếu (Một trăm mười bảy triệu chín trăm chín mươi bảy nghìn năm trăm mười một cổ phiếu). + Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 103.634.101 cổ phiếu + Phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty: 4.000.000 cổ phiếu + Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu: 10.363.410 cổ phiếu
15/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối của 03 chứng quyền chào bán bổ sung của CTCP Chứng khoán SSI (Công ty).
15/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Công ty).