Skip to content
ssc.gov.vn
Kiến thức chứng khoán
28/09/2021
Điều 32 Luật Chứng khoán năm 2019 quy định như sau: “1. Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây: a) Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;
28/09/2021
Theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán năm 2019, điều kiện trở thành công ty đại chúng
28/09/2021
Điều 34 Luật Chứng khoán năm 2019 quy định như sau: “1. Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng, công ty đại chúng có các quyền và nghĩa vụ
28/09/2021
Điểm b Khoản 3 Điều 36 Luật Chứng khoán năm 2019 quy định công ty đại chúng không được mua lại cổ phiếu của chính mình trong trường hợp đang trong quá trình chào bán, phát hành cổ phiếu để huy động thêm vốn, trừ trường hợp công ty chứng khoán mua lại cổ phiếu của chính mình để sửa lỗi giao dịch hoặc mua lại cổ phiếu lô lẻ.
28/09/2021
Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Chứng khoán năm 2019, công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình phải đáp ứng điều kiện
28/09/2021
Khoản 2 và 3 Điều 36 Luật Chứng khoán năm 2019 quy định như sau: “2. Việc mua lại cổ phiếu được miễn trừ điều kiện quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này trong các trường hợp
Danh sách câu hỏi - trả lời
Không có dữ liệu
Gửi câu hỏi
* Họ tên:
Địa chỉ:
* Email:
Điện thoại:
* Tiêu đề:
* Chủ đề:
* Nội dung câu hỏi:
(Nội dung tối đa cho phép là 2000 kí tự. Với nội dung dài hơn bạn nên sử dụng file đính kèm.)
Mã xác nhận: