Skip to content
ssc.gov.vn
Kiến thức chứng khoán
13/09/2021
Qua tìm hiểu các quy định của Luật Chứng khoán năm 2019, chúng tôi hiểu rằng nhân sự của công ty quản lý quỹ phải có tối thiểu 01 nhân viên kiểm soát tuân thủ (khoản 5 Điều 75 Luật Chứng khoán). Tuy nhiên, về điều kiện đối với nhân viên kiểm soát tuân thủ và bố trí nhân sự này làm việc tại bộ phận/phòng/ban nào trong công ty quản lý quỹ, chúng tôi mong được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn cụ thể.
13/09/2021
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, tại Điều 80, thành viên Hội đồng thành viên của công ty TNHH một thành viên là do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm. Như vậy có thể hiểu là chủ sở hữu công ty quản lý quỹ hoạt động dưới hình thức công ty TNHH một thành viên có quyền bổ nhiệm bất kỳ cá nhân nào làm thành viên Hội đồng thành viên của công ty quản lý quỹ đó hay không?
13/09/2021
Công ty quản lý quỹ của chúng tôi được thành lập và hoạt động theo hình thức công ty TNHH MTV. Do có thay đổi trong chính sách đầu tư, chủ sở hữu công ty có nhu cầu rút bớt vốn tại công ty quản lý quỹ. Xin hỏi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước rằng công ty của chúng tôi có được giảm vốn điều lệ trong trường hợp này hay không?
31/08/2021
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chỉ được đầu tư ra ngoài doanh nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
28/07/2021
Theo quy định tại Điều 92 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (gọi tắt là Nghị định 155) về rút lại đề nghị chào mua công khai
27/07/2021
Tại Điều 84 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (gọi tắt là Nghị định 155)
Danh sách câu hỏi - trả lời
Không có dữ liệu
Gửi câu hỏi
* Họ tên:
Địa chỉ:
* Email:
Điện thoại:
* Tiêu đề:
* Chủ đề:
* Nội dung câu hỏi:
(Nội dung tối đa cho phép là 2000 kí tự. Với nội dung dài hơn bạn nên sử dụng file đính kèm.)
Mã xác nhận: