Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
20/07/2021
Theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, điều kiện chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng
20/07/2021
Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông công ty đại chúng
20/07/2021
Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần
20/07/2021
Điều 13 Luật chứng khoán 54/2019/QH14 quy định mệnh giá cổ phiếu chào bán ra công chúng là 10 nghìn đồng. Trường hợp giá chứng khoán của tổ chức phát hành trên hệ thống giao dịch chứng khoán thấp hơn mệnh giá, tổ chức phát hành được chào bán chứng khoán với giá thấp hơn mệnh giá.
20/07/2021
Điều 23 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán quy định về điều kiện chào bán trái phiếu có bảo đảm ra công chúng theo quy định của pháp luật chứng khoán
19/07/2021
Khoản 1 Điều 14 Luật chứng khoán quy định hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng bao gồm chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng, chào bán thêm cổ phiếu hoặc quyền mua cổ phần ra công chúng và các hình thức khác
19/07/2021
Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần
19/07/2021
Theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng
19/07/2021
Theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, Điều 19 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng
19/07/2021
Điều 21 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán quy định điều kiện chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của công ty đại chúng
Danh sách câu hỏi - trả lời
Không có dữ liệu
Gửi câu hỏi
* Họ tên:
Địa chỉ:
* Email:
Điện thoại:
* Tiêu đề:
* Nội dung câu hỏi:
(Nội dung tối đa cho phép là 2000 kí tự. Với nội dung dài hơn bạn nên sử dụng file đính kèm.)
Mã xác nhận: