Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
28/09/2021
Đối chiếu với quy định trên, quý công ty đã đủ điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán năm 2019. Công ty phải nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Điều 33 Luật Chứng khoán năm 2019
28/09/2021
Điều 32 Luật Chứng khoán năm 2019 quy định như sau: “1. Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây: a) Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;
28/09/2021
Theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán năm 2019, điều kiện trở thành công ty đại chúng
28/09/2021
Điều 34 Luật Chứng khoán năm 2019 quy định như sau: “1. Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng, công ty đại chúng có các quyền và nghĩa vụ
28/09/2021
Điểm b Khoản 3 Điều 36 Luật Chứng khoán năm 2019 quy định công ty đại chúng không được mua lại cổ phiếu của chính mình trong trường hợp đang trong quá trình chào bán, phát hành cổ phiếu để huy động thêm vốn, trừ trường hợp công ty chứng khoán mua lại cổ phiếu của chính mình để sửa lỗi giao dịch hoặc mua lại cổ phiếu lô lẻ.
28/09/2021
Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Chứng khoán năm 2019, công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình phải đáp ứng điều kiện
28/09/2021
Khoản 2 và 3 Điều 36 Luật Chứng khoán năm 2019 quy định như sau: “2. Việc mua lại cổ phiếu được miễn trừ điều kiện quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này trong các trường hợp
28/09/2021
Khoản 4 Điều 36 Luật Chứng khoán năm 2019 quy định như sau: “4. Trừ trường hợp mua lại cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ sở hữu trong công ty hoặc mua lại cổ phiếu theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc mua lại cổ phiếu thông qua giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh, công ty không được mua lại cổ phiếu của các đối tượng
28/09/2021
Theo quy định tại Điều 37 Luật Chứng khoán năm 2019, trước khi mua lại cổ phiếu của chính mình, công ty đại chúng phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hồ sơ được thực hiện theo quy định
28/09/2021
Khoản 6 và 7 Điều 37 Luật Chứng khoán năm 2019 quy định: “6. Công ty đại chúng phải kết thúc việc mua lại cổ phiếu theo thời gian nêu trong bản công bố thông tin nhưng tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. 7. Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc việc mua lại cổ phiếu, công ty đại chúng không được chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, trừ trường hợp chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo cam kết khi thực hiện chào bán trái phiếu chuyển đổi.”
Danh sách câu hỏi - trả lời
Không có dữ liệu
Gửi câu hỏi
* Họ tên:
Địa chỉ:
* Email:
Điện thoại:
* Tiêu đề:
* Nội dung câu hỏi:
(Nội dung tối đa cho phép là 2000 kí tự. Với nội dung dài hơn bạn nên sử dụng file đính kèm.)
Mã xác nhận: