Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử:
Số giấy:
Ngày xuất bản:
Danh sách ấn phẩm
Nghiên cứu học thuật
Trên thị trường trái phiếu Hàn Quốc, tiềm năng của xếp hạng tín nhiệm (XHTN) dựa vào uy tín được tính toán độc lập cho từng tổ chức định mức tín nhiệm hay tổ chức XHTN (TCXHTN) trên thị trường tài chính.