Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Báo cáo thường niên
Số điện tử: 12
Số giấy: 278
Ngày xuất bản: 12/2021
12 - 12/2021 (278)
Danh sách ấn phẩm
Hỏi đáp chứng khoán
Vốn điều lệ công ty tôi hiện là 30 tỷ đồng và chúng tôi có 200 cổ đông, trong đó 100 cổ đông nhỏ lẻ đang nắm giữ 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Xin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết công ty tôi có phải thực hiện các nghĩa vụ của công ty đại chúng (CTĐC) không?