Skip to content
ssc.gov.vn
Chuyên mục
Tháng 07/2018
Tạp chí Chứng khoán
Số 2018 - 07/2018 (2018)
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 10
Số giấy: 276
Ngày xuất bản: 10/2021
10 - 10/2021 (276)
Danh sách ấn phẩm
Diễn đàn chứng khoán
Ngày 24/9/2009, sau hơn 4 năm thực hiện chủ trương của Bộ Tài chính về việc xây dựng và hiện thực hóa Đề án Xây dựng thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) chuyên biệt ban hành theo Quyết định số 86/2008/QĐ-BTC ngày 15/1/2008, thị trường TPCP chính thức khai trương và đi vào hoạt động tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)