Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 8
Số giấy: 274
Ngày xuất bản: 08/2021
8 - 08/2021 (274)
Danh sách ấn phẩm
Kinh nghiệm quốc tế
Nền kinh tế Trung Quốc được dự đoán sẽ lớn ngang với Mỹ và Khu vực đồng tiền chung châu Âu vào năm 20501. Trong thập kỷ tới, tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc có thể sẽ duy trì trên 4%. Khi thị trường tài chính Trung Quốc mở cửa với thế giới bên ngoài, cơ hội tiếp cận thị trường cho các nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) ngày càng mở rộng