Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 4
Số giấy: 270
Ngày xuất bản: 04/2021
4 - 04/2021 (270)
Danh sách ấn phẩm
Hoàn thiện khung khổ pháp lý về chứng khoán phái sinh
Hiện nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh (CKPS) và thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh và đang lấy ý kiến các bên liên quan và thành viên thị trường để gấp rút hoàn thiện. Nhìn chung, dự thảo Thông tư đã được UBCKNN soạn thảo tương đối hoàn chỉnh và phù hợp với thực tiễn hiện nay. Về cơ bản, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đồng ý với dự thảo Thông tư