Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 4
Số giấy: 270
Ngày xuất bản: 04/2021
4 - 04/2021 (270)
Danh sách ấn phẩm
Diễn đàn chứng khoán
Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO)2 đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 2021 - 2022, chủ yếu tập trung đến các giải pháp ứng phó với những căng thẳng thị trường do đại dịch COVID-19 gây ra. Trong thời gian qua, IOSCO đã có những hoạt động tích cực nhằm ứng phó với các rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng đến ổn định tài chính, trong đó đặc biệt chú trọng đến hoạt động của tổ chức trung gian tài chính phi ngân hàng