Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 12
Số giấy: 266
Ngày xuất bản: 12/2020
12 - 12/2020 (266)
Danh sách ấn phẩm
Dự thảo Nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán
Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - UBCKNN) đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (CK và TTCK) để thay thế Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định 108) và Nghị định số 145/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108 (Nghị định 145) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực CK và TTCK