Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 9
Số giấy: 263
Ngày xuất bản: 09/2020
9 - 09/2020 (263)
Danh sách ấn phẩm
Thị trường sơ cấp trái phiếu doanh nghiệp
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đang phát triển rất mạnh mẽ với nhiều doanh nghiệp phát hành tham gia và được các nhà đầu tư quan tâm. Tạp chí Chứng khoán đã phỏng vấn ông Phan Tùng Lâm - Trưởng phòng cao cấp Kinh doanh sản phẩm tài chính, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI xung quanh việc quản lý tốt các tổ chức phát hành TPDN nhằm bảo vệ quyền và lợi ích cho các nhà đầu tư trên thị trường, qua đó hướng thị trường TPDN phát triển bền vững
Diễn đàn chứng khoán
Thông tư số 134/2017/TT-BTC về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán (TTCK) được Bộ Tài chính ban hành ngày 19/12/2017 đã tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất trong việc quản lý, giám sát các hoạt động giao dịch điện tử trên TTCK như: yêu cầu về dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, an ninh bảo mật và lưu trữ dữ liệu; yêu cầu về đăng ký, thu hồi chấp thuận cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến