Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 8
Số giấy: 274
Ngày xuất bản: 08/2021
8 - 08/2021 (274)
Danh sách ấn phẩm
Giới thiệu văn bản mới
Ngày 12/7/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 58/2021/TT-BTC (Thông tư 58) hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh