Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 4
Số giấy: 270
Ngày xuất bản: 04/2021
4 - 04/2021 (270)
Danh sách ấn phẩm
Phỏng vấn - Trao đổi
Tái cơ cấu doanh nghiệp tại các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là một trong những vấn đề quan trọng giúp thúc đẩy các DNNN sớm hoàn thành quy trình quản trị công ty (QTCT) minh bạch, rõ ràng, đặc biệt là tại các công ty đại chúng (CTĐC) có vốn nhà nước