Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
Hỏi/đáp CTDC: Công ty đại chúng bị thu hồi giấy phép kinh doanh có phải làm thủ tục thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không?
11/02/2022

Công ty đại chúng bị thu hồi giấy phép kinh doanh có phải làm thủ tục thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không?

Trả lời:

  Khoản 2 Điều 8 Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng quy định hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp công ty đại chúng bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

  “a) Công ty đại chúng bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực hiện báo cáo, công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

  b) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét việc hủy tư cách công ty đại chúng trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;  

  c) Sau khi hết thời hạn theo quy định tại điểm b khoản này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng.”

  Đề nghị công ty căn cứ vào các quy định trên để thực hiện.

Các tin khác