Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
Hỏi/đáp CTDC: Công ty muốn trở thành công ty đại chúng thì phải đáp ứng các điều kiện gì và phải nộp những tài liệu gì cho UBCKNN?
08/02/2022

Công ty muốn trở thành công ty đại chúng thì phải đáp ứng các điều kiện gì và phải nộp những tài liệu gì cho UBCKNN?

Trả lời:

  -Theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán năm 2019, điều kiện trở thành công ty đại chúng bao gồm:

  1) Là công ty cổ phần theo quy định của pháp luật Việt Nam

  2) Có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ; hoặc đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

  - Theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Chứng khoán năm 2019, hồ sơ đăng ký công ty đại chúng bao gồm:

  a) Giấy đăng ký công ty đại chúng;  

  b) Điều lệ công ty;

  c) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

  d) Bản công bố thông tin về công ty đại chúng bao gồm thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức bộ máy, hoạt động kinh doanh, bộ máy quản lý, cơ cấu cổ đông, tài sản, tình hình tài chính và các thông tin khác;

  Bản công bố thông tin về công ty đại chúng được lập theo Mẫu tại Phụ lục số 34 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.

  đ) Báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty cổ phần được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập. Trường hợp công ty tăng vốn điều lệ sau thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất, công ty phải bổ sung báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán;

  e) Danh sách cổ đông.

- Trường hợp công ty đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu ra công chúng, trở thành công ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật Chứng khoán năm 2019 không phải nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành đợt chào bán, công ty phải báo cáo kết quả hoàn thành đợt chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để làm cơ sở xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng cho công ty.

- Thời hạn xử lý: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công ty đại chúng đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng, đồng thời công bố tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Các tin khác