Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
Điều kiện ngân hàng đăng ký làm ngân hàng thanh toán (Nghị định 86/2016/NĐ-CP)
03/03/2017

Hỏi: Đề nghị cho biết điều kiện ngân hàng đăng ký làm ngân hàng thanh toán?

Trả lời: Theo quy định Điều 16 Nghị định 86/2016/NĐ-CP, UBCKNN lựa chọn ngân hàng làm ngân hàng thanh toán cho giao dịch chứng khoán cơ sở và ngân hàng làm ngân hàng thanh toán cho giao dịch chứng khoán phái sinh trên Sở Giao dịch chứng khoán. Việc lựa chọn ngân hàng thanh toán do UBCKNN thực hiện định kỳ 05 năm một lần. Ngân hàng thương mại được đăng ký làm ngân hàng thanh toán khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Có vốn điều lệ thực góp trên 10.000 tỷ đồng;

- Có kết quả hoạt động kinh doanh có lãi trong vòng 02 năm gần nhất;

- Đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định của pháp luật về ngân hàng;

- Có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đảm bảo thực hiện thanh toán giao dịch và kết nối được với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;

đ) Có cam kết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc cho vay thanh toán giao dịch chứng khoán trong trường hợp thành viên lưu ký mất khả năng thanh toán;

- Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật có khả năng lưu giữ số liệu thông tin thanh toán giao dịch trong vòng ít nhất 05 năm và có thể cung cấp ngay cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc Trung tâm Lưu ký chứng khoán trong vòng 48 giờ khi có yêu cầu.

Các tin khác