Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
Hỏi/Đáp về Phiếu lệnh điện tử (Thông tư 134/2017/TT-BTC)
14/11/2018

    Ngày 19/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 134/2017/TT-BTC thay thế Thông tư 87 về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán. Thông tư 134 bao gồm nhiều nội dung mới, có kế thừa và bổ sung, thay thế quy định Thông tư 87. Sau đây là một số câu hỏi liên quan Phiếu lệnh điện tử của Thông tư 134/TT-BTC/2017

Câu 1: Thông tin trên phiếu lệnh điện tử phải có tối thiểu các thông tin: Số hiệu lệnh, loại lệnh, số tài khoản đặt lệnh, phương thức giao dịch, mã chứng khoán hoặc tên chứng khoán, số lượng và giá giao dịch, thời gian giao dịch (năm, tháng, ngày, giờ, phút), thiết bị đặt lệnh, địa chỉ vật lý của thiết bị đặt lệnh hoặc thông tin nhận dạng khác đảm bảo tính duy nhất của thiết bị đặt lệnh (Khoản 1 Điều 9). Như vậy các thông tin này là phải bắt buộc có đúng không?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 134/2017/TT-BTC, thông tin “tối thiểu” được quy định là các thông tin bắt buộc phải có trên phiếu lệnh điện tử.

Câu 2: Công ty chứng khoán triển khai dịch vụ ký phiếu lệnh trực tuyến, theo đó, khách hàng đã có thỏa thuận với Công ty về việc đặt lệnh qua các kênh email, fax, điện thoại di động, SMS, các hình thức chat qua apps, v.v. và khách hàng sẽ có trách nhiệm ký bổ sung phiếu lệnh ký qua phương tiện điện tử sử dụng xác thực 2 yếu tố (ví dụ chữ ký số), thì chứng từ điện tử đó có được coi là hợp lệ theo quy định của Thông tư 134 không? (yếu tố thứ hai là thông tin người dùng biết (chẳng hạn mã PIN) vẫn được áp dụng song song đảm bảo thực hiện đúng về yêu cầu xác thực hai yếu tố).

Trả lời:

- Đối với hình thức đặt lệnh qua hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến: Công ty tuân thủ quy định về xác thực và phiếu lệnh điện tử tại Điều 8 và Điều 9 Thông tư 134/2017/TT-BTC.

- Các hình thức đặt lệnh qua kênh email, fax, SMS hoặc qua các hình thức chat qua App,... theo mô tả của công ty không phải là giao dịch chứng khoán trực tuyến do không đáp ứng được các yêu cầu về dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến, không đáp ứng quy định về phiếu lệnh điện tử quy định tại Thông tư 134/2017/TT-BTC.

Phiếu lệnh mà khách hàng ký bổ sung qua phương tiện điện tử sau khi đặt lệnh qua các kênh này không đúng với quy định tại Khoản 3, Điều 9 Thông tư 134/2017/TT-BTC về phiếu lệnh điện tử, lý do: phiếu lệnh điện tử phải được ký số hoặc gắn liền với thông tin xác thực của nhà đầu tư trước khi gửi (lệnh) vào hệ thống. Trong khi đó, việc ký số hoặc xác thực với thông tin của nhà đầu tư qua các kênh này hiện nay là không thể thực hiện được.

Ngoài ra, theo quy định tại điểm b, c khoản 3 Điều 52 Thông tư 210/2012/TT-BTC, trường hợp nhận lệnh qua điện thoại, qua fax và các đường truyền khác, công ty phải đảm bảo có ghi nhận lại đầy đủ thông tin tại thời điểm nhận lệnh, lưu giữ bằng chứng chứng minh về việc đặt lệnh của khác hàng và đảm bảo nguyên tắc xác nhận với khách hàng trước khi nhập lệnh vào hệ thống giao dịch. Như vậy, việc khách hàng ký bổ sung phiếu lệnh điện tử là không đảm bảo quy định nêu trên, đồng thời có thể phát sinh rủi ro tranh chấp trong trường hợp khách hàng không ký phiếu lệnh bổ sung.

Câu 3: Khoản 3 Điều 9 quy định phiếu lệnh nếu không ký bằng chữ ký số thì phải gắn liền, kết hợp một cách logic với thông tin xác thực quy định tại Điều 8. Vậy như thế nào là “gắn liền, kết hợp logic với thông tin xác thực” ?

Trả lời: Thông tin xác thực của nhà đầu tư là các thông tin hệ thống phát sinh tại thời điểm nhà đầu tư xác thực đặt lệnh và thông tin nhà đầu tư nhập vào hệ thống để so khớp nhằm xác thực danh tính nhà đầu tư (tùy theo hình thức xác thực mà nhà đầu tư đã sử dụng như: SMS, thẻ ma trận, sinh trắc học...); việc gắn liền kết hợp một cách lô gíc thông tin xác thực với thông tin phiếu lệnh điện tử phải đảm bảo để khi truy vấn, tra cứu thông tin thể hiện được đầy đủ, chính xác phiên xác thực của nhà đầu tư.

Câu 4:

- Theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Thông tư 134, “Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến là dịch vụ do các tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cung cấp cho nhà đầu tư để mở tài khoản, đặt lệnh,...”. Như vậy việc mở tài khoản GDCK trực tuyến có được phép hay không? Hiện chưa có thủ tục cụ thể nên CTCK còn lúng túng khi triển khai. Nếu mở tài khoản trực tuyến thì sử dụng chữ ký số như thế nào?

- Đối với khách hàng nước ngoài thì áp dụng như thế nào khi Luật Phòng chống rửa tiền quy định công ty chứng khoán “phải gặp khách hàng lần đầu khi thiết lập mỗi quan hệ” như vậy có mâu thuẫn với Thông tư này?

Trả lời: - Việc cung cấp và sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến giữa công ty và khách hàng đã được quy định tại Thông tư 134 (điểm đ khoản 2 Điều 5). Trường hợp khách hàng đăng ký mở tài khoản trực tuyến thì hồ sơ đăng ký phải được ký số và dùng chữ ký số của nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số tại Việt Nam được Bộ TTTT cấp phép. Khách hàng có thể sử dụng CKS nước ngoài nhưng phải đăng ký với Bộ TTTT.

- Luật phòng chống rửa tiền do Ngân hàng nhà nước Trung ương dự thảo và được Quốc hội thông qua. Hiện tại đang có sự chồng lấn giữa Luật này và Thông tư 134. Tuy nhiên, xét trên khía cạnh phòng chống rửa tiền thì tuân theo pháp luật chuyên ngành.

Câu 5: Phiếu lệnh điện tử trong giao dịch chứng chỉ quỹ có yêu cầu đầy đủ thông tin như quy định tại Khoản 1 Điều 9 hay không ?

Trả lời: Đối với giao dịch chứng chỉ quỹ, phiếu lệnh điện tử phải đảm bảo đầy đủ các thông tin theo quy định của pháp luật về giao dịch chứng chỉ quỹ và phải chứa thông tin xác thực theo quy định tại Khoản 3 Điều 9.

UBCKNN

Các tin khác