Skip to content
Hỏi - Đáp pháp luật
Những điểm mới của Thông tư số 116/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán
30/11/2017

Ngày 25/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 116/2017/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của SGDCK, TTLKCK. Thông tư thay thế Thông tư 193/2013/TT-BTC ngày 16/12/2013.

Thông tư 193/2013/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán được ban hành ngày 16/12/2013 đã kịp thời giải quyết nhiều vướng mắc, bất cập trong quá trình giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của SGDCK và TTLKCK, đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và TTCK của SGDCK, TTLKCK, tạo khuôn khổ pháp lý đầy đủ cho UBCKNN triển khai công tác giám sát hiệu quả, đáp ứng sự thay đổi, phát triển của TTCK.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, khung pháp lý điều chỉnh hoạt động TTCK đã có sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện phát triển hiện tại của thị trường như: Nghị định 42/2015/NĐ-CP ngày 05/05/2015 của Chính phủ quy định về chứng khoán phái sinh và TTCK phái sinh; Nghị định số 60/2016/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hưỡng dẫn một số điều của Luật chứng khoán; Thông tư số 229/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục (quỹ ETF) có hiệu lực thi hành từ tháng 9/2013; Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 về hướng dẫn công bố thông tin trên TTCK; Thông tư số 05/2015/TT-BTC hướng dẫn đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 hướng dẫn một số điều của Nghị định 42/2015/NĐ-CP ngày 05/05/2015 của Chính phủ quy định về chứng khoán phái sinh và TTCK phái sinh; Thông tư số 107/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm.... Mặt khác, Thông tư 193 có phát sinh bất cập trong quy định về biểu mẫu báo cáo như một số biểu mẫu còn chưa đầy đủ, chưa rõ ràng, chưa phù hợp với thực tiễn, tạo ra các thủ tục hành chính cho các SGDCK, TTLKCK trong quá trình thực hiện cũng như cho công tác tổng hợp, báo cáo của UBCKNN. Để đảm bảo quy định bao quát, đầy đủ hoạt động giám sát của UBCKNN, khắc phục các vướng mắc phát sinh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác giám sát tuân thủ, đặc biệt khi TTCK phái sinh chính thức đi vào hoạt động, nhằm đảm bảo TTCK hoạt động ổn định, an toàn, công khai, minh bạch, cần thiết phải ban hành Thông tư thay thế Thông tư 193 bằng Thông tư số 116/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của SGDCK, TTLKCK (Thông tư 116).

Thông tư 116 đã bổ sung các quy định về quyền hạn, trách nhiệm giám sát của UBCKNN, nghĩa vụ của SGDCK và TTLKCK và nội dung báo cáo của các SGDCK, TTLKCK cho phù hợp với quy định pháp luật mới đã được ban hành từ thời điểm Thông tư 193 có hiệu lực đến nay; điều chỉnh lại tiêu đề các điều khoản; bổ sung các quy định nhằm đảm bảo công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của SGDCK và TTLKCK được bao quát, đầy đủ, kịp thời ngăn ngừa vi phạm pháp luật về chứng khoán và TTCK.

Thông tư 116 Bổ sung nghĩa vụ của SGDCK và TTLKCK liên quan đến việc tổ chức và giám sát giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh: SGDCK thực hiện giám sát tuân thủ quy định pháp luật về chứng khoán phái sinh và TTCK phái sinh đối với thành viên giao dịch, thành viên giao dịch đặc biệt; TTLKCK thực hiện giám sát tuân thủ đối với thành viên bù trừ thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh;

Thông tư mới đã bổ sung nội dung giám sát đối với hoạt động nghiệp vụ của SGDCK và TTLKCK theo quy định tại Nghị định 42/2015/NĐ-CP: SGDCK tổ chức, điều hành hoạt động của TTCK phái sinh; thực hiện kiểm tra, giám sát việc duy trì điều kiện hoạt động, việc tuân thủ quy chế của SGDCK và quy định pháp luật liên quan của thành viên giao dịch, thành viên giao dịch đặc biệt. Trong đó TTLKCK thực hiện kiểm tra, giám sát việc duy trì điều kiện hoạt động, việc tuân thủ quy chế của TTLKCK và quy định pháp luật liên quan của thành viên bù trừ, quản lý và giám sát việc duy trì các mức ký quỹ theo quy định; thực hiện giám sát nhà đầu tư tuân thủ quy định về giới hạn vị thế của nhà đầu tư khi tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh; quản lý quỹ bảo đảm thanh toán chứng khoán phái sinh.

Bổ sung nội dung giám sát đối với hoạt động nghiệp vụ của SGDCK theo quy định tại Thông tư số 107/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm: SGDCK thực hiện công bố danh mục chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, danh sách chứng khoán đáp ứng điều kiện làm chứng khoán cơ sở của chứng quyền; giám sát hoạt động phòng ngừa rủi ro của tổ chức phát hành chứng quyền. Sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ báo cáo cũng như mẫu biểu báo cáo của SGDCK và TTLKCK về kết quả công tác tuân thủ, giám sát tuân thủ các quy định pháp luật trong việc triển khai hoạt động nghiệp vụ liên quan đến quản lý, giám sát đối với giao dịch chứng khoán (bao gồm: chứng khoán cơ sở, chứng khoán phái sinh, chứng quyền có bảo đảm, chứng chỉ quỹ ETF), các hoạt động liên quan đến thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh, thành viên giao dịch đặc biệt của SGDCK, thành viên lưu ký, thành viên bù trừ của TTLKCK.

UBCKNN

Các tin khác