Skip to content
Hỏi - Đáp pháp luật
Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán bất động sản (Nghị định 86/2016/NĐ-CP)
03/03/2017

Hỏi: Đề nghị cho biết điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán bất động sản?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 86/2016/NĐ-CP, điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán bất động sản thực hiện theo quy định tại Điều 79 Nghị định 58/2012/NĐ-CP, bao gồm:

- Có vốn thực góp tối thiểu là 50 tỷ đồng Việt Nam;

- Có tối thiểu một trăm (100) cổ đông, không kể cổ đông là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

- Do một công ty quản lý quỹ quản lý;

- Tài sản được lưu ký tại ngân hàng giám sát;

- Tối thiểu hai phần ba (2/3) số thành viên hội đồng quản trị phải độc lập với công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát theo quy định tại Khoản 1 Điều 80 Nghị định này. Cụ thể, thành viên độc lập của hội đồng quản trị phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Không phải là Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), nhân viên chính thức của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát, hoặc công ty mẹ, công ty liên kết, công ty con của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát;

+ Không phải là cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột của cá nhân quy định tại Điểm a Khoản này;

+ Đáp ứng các điều kiện làm thành viên hội đồng quản trị theo quy định pháp luật về doanh nghiệp.

Các tin khác