Skip to content
Hỏi - Đáp pháp luật
Đề nghị cho biết điều kiện tổ chức lại công ty chứng khoán (Nghị định 86/2016//NĐ-CP)
03/03/2017

Hỏi: Đề nghị cho biết điều kiện tổ chức lại công ty chứng khoán?

Trả lời: Tổ chức lại doanh nghiệp là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 86/2016//NĐ-CP, công ty chứng khoán được hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khi đáp ứng điều kiện sau:

1. Công ty hình thành sau tổ chức lại phải đáp ứng quy định về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị; điều kiện về vốn; điều kiện về nhân sự quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 5 Nghị định 86/2016//NĐ-CP. Trường hợp công ty chứng khoán sau tổ chức lại là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì chủ sở hữu phải đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 5 Nghị định 86/2016/NĐ-CP (phải là ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức nước ngoài đáp ứng quy định về điều kiện để tổ chức nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam tại Điều 4 Nghị định 86/2016/NĐ-CP).

2. Trường hợp việc tổ chức lại công ty kết hợp với chào bán cổ phần riêng lẻ, chào bán cổ phần ra công chúng hoặc có các giao dịch phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thì phải bảo đảm các điều kiện theo quy định pháp luật có liên quan.

3. Tuân thủ các điều kiện theo quy định pháp luật về cạnh tranh và các pháp luật khác có liên quan về tổ chức lại doanh nghiệp.

Các tin khác