Skip to content
Hỏi - Đáp pháp luật
Đề nghị cho biết điều kiện bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán (Nghị định 86/2016/NĐ-CP)
03/03/2017

Hỏi: Đề nghị cho biết điều kiện bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 86/2016/NĐ-CP, công ty chứng khoán được bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận nếu đáp ứng các điều kiện sau:

1. Đáp ứng điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị; điều kiện về vốn; điều kiện về nhân sự quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 5 Nghị định 86/2016/NĐ-CP đối với các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đã có và nghiệp vụ dự kiến bổ sung.

2. Không trong tình trạng bị kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoạt động trong vòng 03 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký.

Các tin khác