Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Thông báo Lịch thi chi tiết Vòng 1 và một số thông tin cần thiết phục vụ kỳ thi tuyển dụng công chức UBCKNN năm 2020
27/11/2020

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC UBCKNN NĂM 2020

image

  

Số: /TB-HĐTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image

    

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Lịch thi chi tiết Vòng 1 và một số thông tin cần thiết phục vụ

kỳ thi tuyển dụng công chức UBCKNN năm 2020

image

  

Hội đồng tuyển dụng công chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) năm 2020 thông báo tới thí sinh tham dự kỳ thi như sau:

I. Lịch thi Vòng 1:

1. Thời gian thi: Ngày 03/12/2020.

- Sáng ngày 03/12/2020:

+ Khai mạc kỳ thi.

+ Thi trắc nghiệm Kiến thức chung (Ca thi 01): Đối với các vị trí chuyên viên quản lý kinh doanh chứng khoán; chuyên viên phát triển thị trường chứng khoán; và chuyên viên tài vụ - quản trị.

+ Thi trắc nghiệm Kiến thức chung (Ca thi 02): Đối với các vị trí chuyên viên giám sát thị trường chứng khoán; chuyên viên pháp chế; chuyên viên thanh tra; và chuyên viên công nghệ thông tin.

- Chiều ngày 03/12/2020:

+ Thi trắc nghiệm tiếng Anh (Ca thi 03): Các thí sinh phải thi tiếng Anh đối với tất cả các vị trí.

2. Địa điểm thi: Nhà A trụ sở Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán - Số 234 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

3. Thời gian, lịch trình, phòng thi chi tiết: Theo file đính kèm.

II. Danh sách thí sinh theo số báo danh và ca thi:

Danh sách thí sinh theo số báo danh và ca thi được đính kèm theo Thông báo này và niêm yết tại địa điểm thi từ ngày 02/12/2020.

Đề nghị thí sinh tiếp tục rà soát, đối chiếu các thông tin cá nhân trong danh sách nêu trên (họ tên, ngày sinh, vị trí đăng ký dự tuyển, miễn thi tiếng Anh, đối tượng ưu tiên nếu có). Trong trường hợp cần bổ sung, đính chính thông tin đề nghị thí sinh liên hệ với Hội đồng tuyển dụng (số điện thoại: (024)39.340.750 xin số máy lẻ 226).

III. Yêu cầu đối với thí sinh và một số thông tin cần thiết khác:

1. Thí sinh có mặt trước 30 phút so với thời gian thông báo để làm thủ tục thi theo quy định.

2. Thí sinh phải mang theo giấy tờ tùy thân trong toàn bộ thời gian thi (một trong các giấy tờ như chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước, bằng lái xe, hộ chiếu).

3. Hội đồng tuyển dụng thông báo Nội quy kỳ thi và Một số khuyến cáo liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 (file đính kèm) để thí sinh chủ động nghiên cứu.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐTD (để b/c);

- VP UBCK (để đăng website);

- Lưu: TCCB, HĐTD (04b).

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

PHÓ CHỦ TỊCH

VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Đặng Tài An Trang

Các tin khác