Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Giới thiệu Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
22/10/2013

Ngày 23/9/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2013, thay thế Nghị định số 85/2010/NĐ-CP.

1. Các nội dung chính

Nghị định số 108/2013/NĐ-CP gồm 4 chương, 15 mục, 45 điều.

Chương 1: Những quy định chung

Quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính, hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả.

Đối tượng bị xử phạt bao gồm: Cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về chứng khoán và TTCK. Bên cạnh đó, tổ chức bị xử phạt còn phải xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm để xác định trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính và thông báo cho UBCKNN.

Hình thức xử phạt bao gồm: hình thức xử phạt chính và hình thức xử phạt bổ sung. Hình thức xử phạt chính bao gồm: cảnh cáo, phạt tiền, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, chứng chỉ hành nghề chứng khoán có thời hạn từ trên 03 tháng đến 24 tháng. Hình thức xử phạt bổ sung bao gồm: đình chỉ có thời hạn hoạt động của đối tượng vi phạm, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện hoặc chứng chỉ hành nghề chứng khoán có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng; tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

Biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm 13 biện pháp nhằm khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra như: buộc thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành và hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán; buộc thu hồi số cổ phiếu phát hành thêm; buộc hủy bỏ thông tin, cải chính thông tin; buộc lưu ký, quản lý tách biệt tài sản, vốn, chứng khoán …

Chương 2: Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả

Gồm 15 mục quy định cụ thể các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt tương ứng và biện pháp khắc phục hậu quả:

- Hành vi vi phạm quy định về hoạt động chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng, phát hành trái phiếu riêng lẻ;

- Hành vi vi phạm quy định về chào bán chứng khoán ra công chúng;

- Hành vi vi phạm quy định về phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế, chào bán chửng khoán tại nước ngoài và phát hành chửng khoán mới làm cơ sở chào báu chứng chỉ lưu ký chứng khoán tại nước ngoài hoặc hỗ trợ phát hành chứng chỉ lưu ký chứng khoán tại nước ngoài trên cơ sử cổ phiếu đã phát hành tại Việt Nam;

- Hành vi vi phạm quy định về phát hành thêm cổ phiếu;

- Hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ công ty đại chúng;

- Hành vi vi phạm quy định về chào mua công khai;

- Hành vi vi phạm quy định về mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ;

- Hành vi vi phạm quy định về niêm yết chứng khoán, đăng ký giao dịch chứng khoán của tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;

- Hành vi vi phạm quy định về tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán;

- Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh chứng khoán và hành nghề chứng khoán;

- Hành vi vi phạm quy định về giao dịch chứng khoán;

- Hành vi vi phạm quy định về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán, ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký;

- Hành vi vi phạm quy định về công bố thông tin và báo cáo;

- Hành vi vi phạm quy định về kiểm toán tổ chức công ty đại chúng quy mô lớn, tổ chức niêm yết, tổ chức thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng, công ty chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ và các công ty quản lý quỹ;

- Hành vi vi phạm quy định về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chương 3: Thẩm quyền xử phạt, lập biên bản vi phạm hành chính và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả

Quy định về thẩm quyền xử phạt; về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính; về việc áp dụng một số hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả, gồm: đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh, dịch vụ chứng khoán, đình chỉ có thời hạn hoạt động niêm yết chứng khoán, hoạt động đăng ký giao dịch chứng khoán, đình chỉ có thời hạn hoạt động lưu ký chứng khoán; về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Chương 4: Điều khoản thi hành

Quy định hiệu lực thi hành, điều khoản chuyển tiếp và trách nhiệm thi hành.

2. Một số điểm mới của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP so với Nghị định số 85/2010/NĐ-CP

So với Nghị định 85/2010/NĐ-CP, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định 108) có nhiều điểm mới, thể hiện ở một số nội dung chủ yếu sau đây:

2.1. Nâng mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực chứng khoán

Để tăng cường tính răn đe, phòng ngừa vi phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên thị trường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực chứng khoán, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực chứng khoán đã được nâng lên, đối với tổ chức vi phạm là 2 tỷ đồng và đối với cá nhân là 1 tỷ đồng.

3 hành vi có mức phạt tiền được quy định theo phần trăm hoặc số lần bao gồm: xác nhận hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có sự giả mạo, chào bán chứng khoán ra công chúng khi chưa có Giấy chứng nhận chào bán và tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán trái quy định pháp luật, Nghị định 108 quy định mức phạt tiền theo phần trăm (từ 1% - 5% tổng số tiền huy động trái pháp luật) và theo số lần (từ 1 - 5 lần khoản thu trái pháp luật) phù hợp với quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 121 và khoản 1 Điều 124 Luật Chứng khoán.

2.2. Nâng mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, ảnh hưởng đến tính công bằng, minh bạch và hoạt động ổn định của TTCK

Nghị định đã nâng mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm như: hành vi không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật (mức phạt từ 200 - 300 triệu đồng); hoạt động kinh doanh chứng khoán, cung cấp dịch vụ chứng khoán khi chưa được UBCKNN cấp giấy phép hoặc chấp thuận (mức phạt từ 200 - 300 triệu đồng); không xây dựng hệ thống quản lý tách bạch tiền của khách hàng hoặc không quản lý tách bạch tiền gửi giao dịch chứng khoán của từng khách hàng hoặc không quản lý tách bạch tiền của khách hàng với tiền của công ty chứng khoán; trực tiếp nhận và chi trả tiền giao dịch chứng khoán của khách hàng (mức phạt từ 150 - 200 triệu đồng); lập, xác nhận hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, hồ sơ niêm yết có thông tin sai sự thật hoặc che giấu sự thật hoặc sai lệch nghiêm trọng (mức phạt từ 300 - 400 triệu đồng); hành vi vi phạm cam kết không chuyển vốn huy động được ra nước ngoài, không rút vốn tự có đối ứng trong thời hạn dự án được cấp phép của tổ chức nước ngoài chào bán chứng khoán ra công chúng tại Việt Nam (mức phạt từ 500 - 600 triệu đồng); hành vi giao dịch nội bộ (mức phạt từ 800 triệu - 01 tỷ đồng); hành vi gian lận hoặc tạo dựng, công bố thông tin sai sự thật nhằm lôi kéo, xúi giục việc mua, bán chứng khoán (mức phạt từ 1,2 - 1,4 tỷ đồng); hành vi thao túng thị trường chứng khoán (mức phạt từ 1 - 1,2 tỷ đồng); hành vi tổ chức thị trường chứng khoán trái pháp luật (mức phạt từ 1,8 - 02 tỷ đồng)…

2.3. Bổ sung và nâng thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Nghị định 108 bổ sung thẩm quyền xử phạt của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của UBCKNN phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của UBCKNN được quyền phạt tiền tối đa là 100 triệu đồng đối với tổ chức, 50 triệu đồng đối với cá nhân và được áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định.

Nghị định 108 đã nâng thẩm quyền xử phạt của Chánh Thanh tra và Chủ tịch UBCKNN tương ứng với quy định về mức phạt tối đa trong lĩnh vực chứng khoán và phù hợp với quy định về thẩm quyền xử phạt của Chánh Thanh tra UBCKNN, Chủ tịch UBCKNN tại khoản 2 và khoản 4 Điều 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Chánh thanh tra UBCKNN có quyền phạt tiền không quá 100 triệu đồng đối với tổ chức, 50 triệu đồng đối với cá nhân và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định. Chủ tịch UBCKNN có quyền phạt tiền đến mức tối đa 02 tỷ đồng đối với tổ chức, 01 tỷ đồng đối với cá nhân, phạt tiền theo phần trăm hoặc số lần và áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định.

2.4. Quy định chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm mới theo quy định pháp luật chứng khoán và TTCK

Nghị định 108 bổ sung thêm hành vi vi phạm trong các lĩnh vực hoạt động của TTCK với mức phạt tương ứng với tính chất và mức độ vi phạm của từng hành vi vi phạm, cụ thể:

- Về chào bán chứng khoán: Nghị định 108 bổ sung hành vi vi phạm cam kết đưa chứng khoán chào bán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được ĐHĐCĐ thông qua của tổ chức phát hành là công ty đại chúng để phù hợp với quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; bổ sung quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm về hoạt động chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng, phát hành trái phiếu riêng lẻ trong nước; quy định hình thức xử phạt đối với các hành vi vi phạm về phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế, chào bán chứng khoán tại nước ngoài, phát hành chứng khoán mới làm cơ sở chào bán chứng chỉ lưu ký chứng khoán tại nước ngoài hoặc hỗ trợ phát hành chứng chỉ lưu ký chứng khoán tại nước ngoài trên cơ sở cổ phiếu đã phát hành tại Việt Nam.

- Về quản trị công ty đại chúng: Nghị định 108 quy định cụ thể các hành vi vi phạm về quản trị công ty đại chúng, đồng thời nâng mức phạt đối với các hành vi vi phạm về quản trị công ty. Nghị định 108 cũng quy định xử phạt đối với các cá nhân là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, người được uỷ quyền công bố thông tin của công ty đại chúng vi phạm quy định về quản trị công ty như: hành vi không tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ về quản trị công ty theo quy định của pháp luật; vi phạm quy định về ngăn ngừa xung đột lợi ích và giao dịch với các bên có quyền lợi liên quan đến công ty; vi phạm quy định về quyền của cổ đông; về bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; về triệu tập, tổ chức họp và thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Về niêm yết chứng khoán: Nghị định 108 bổ sung quy định xử phạt đối với tổ chức phát hành Việt Nam vi phạm các quy định về niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán nước ngoài như: xác nhận hồ sơ, tài liệu báo cáo về đăng ký niêm yết chứng khoán tại nước ngoài có thông tin sai lệch; không nộp hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại nước ngoài hoặc thực hiện niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài khi chưa được UBCKNN chấp thuận...

- Về hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ: Nghị định 108 bổ sung hành vi vi phạm quy định về nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân của công ty chứng khoán; hành vi vi phạm quy định về tư vấn đầu tư chứng khoán của công ty quản lý quỹ; bổ sung các hành vi vi phạm quy định về quỹ đầu tư bất động sản…

- Về chào mua công khai: Nghị định 108 quy định xử phạt đối với đối tượng là công ty chứng khoán làm đại lý chào mua công khai vi phạm quy định về chào mua công khai. Bên cạnh việc nâng mức xử phạt bằng tiền, tại Nghị định 108 quy định một số hình thức xử phạt bổ sung đối với tổ chức, cá nhân vi phạm gồm: buộc thực hiện chào mua công khai theo phương án đã đăng ký; buộc phải từ bỏ quyền biểu quyết đối với số cổ phần có được từ hành vi vi phạm chào mua công khai và phải chuyển nhượng số cổ phần đó để giảm tỷ lệ nắm giữ theo đúng quy định pháp luật.

2.5. Bổ sung các biện pháp khắc phục hậu quả để đảm bảo nguyên tắc quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính theo đó mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật

Bên cạnh các biện pháp khắc phục hậu quả đã được quy định tại Nghị định 85/2010/NĐ-CP như: buộc thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành và hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán… Nghị định 108 bổ sung một số biện pháp khắc phục hậu quả gồm: buộc chào mua công khai theo phương án đã đăng ký; buộc mua tiếp số cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ đóng còn lại sau khi thực hiện chào mua công khai; buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm; buộc chuyển nhượng chứng khoán để giảm tỷ lệ nắm giữ theo đúng quy định; buộc thông qua ĐHĐCĐ về việc thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán; buộc lưu ký, quản lý tách biệt tài sản, vốn, chứng khoán; buộc giải trình, cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến hoạt động kiểm toán.

2.6. Quy định biện pháp tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán và tước quyền sử dụng giấy chứng nhận văn phòng đại diện là hình thức xử phạt chính đối với một số hành vi vi phạm nghiêm trọng các hoạt động được ghi trong giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề

Nghị định 108 quy định hình thức xử phạt chính là tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện trong thời hạn từ 18 tháng đến 24 tháng đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán thực hiện một số hành vi vi phạm nghiêm trọng như : hành vi lập, xác nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện có thông tin sai sự thật hoặc sai lệch nghiêm trọng; hoạt động văn phòng đại diện sai mục đích hoặc hoạt động không đúng nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.

Hình thức xử phạt tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong thời hạn từ 6 tháng đến 12 tháng áp dụng đối với người hành nghề chứng khoán có các hành vi vi phạm: đồng thời làm việc cho tổ chức khác có quan hệ sở hữu với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nơi mình làm việc; đồng thời làm việc cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ khác; đồng thời mở tài khoản giao dịch chứng khoán ở công ty chứng khoán khác...

(UBCKNN)

Các tin khác