Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần chứng khoán thương mại và công nghiệp Việt Nam
27/12/2019

Ngày 24/12/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 1043/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chứng khoán thương mại và công nghiệp Việt Nam (Công ty) (Địa chỉ trụ sở chính: 02 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

a. Không có đủ người hành nghề chứng khoán (Công ty không đảm bảo số lượng người hành nghề chứng khoán tối thiểu cho nghiệp vụ tự doanh và nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán theo quy định tại Trụ sở và Chi nhánh Hà Nội).

Quy định tại: Điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo quy định tại Khoản 32 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.  Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).

b. Bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán (Bà Đỗ Thị Hải là nhân viên hành chính nhân sự kiêm kế toán của Công ty, chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với các nghiệp vụ hoạt động nhưng ký tên trên một số hợp đồng mở tài khoản của khách hàng với vai trò nhân viên mở tài khoản).

Quy định tại: Điểm a Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

c. Cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định (Trong năm 2017 và năm 2018, Công ty cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi trên tài khoản của khách hàng không có đủ 100% tiền tại thời điểm đặt lệnh).

Quy định tại: Điểm h Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo quy định tại các Khoản 22, 24 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng).

d. Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Báo cáo tài chính bán niên 2019 đã soát xét, Báo cáo tỷ lệ tài chính tại ngày 30/6/2019 đã soát xét).

Quy định tại: Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác