Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công đoàn Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu
11/06/2021

  Ngày 09/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 133/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công đoàn Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu (địa chỉ: 14 đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), cụ thể như sau: phạt tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng theo quy định tại điểm c khoản 4 và khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Công đoàn Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu bán 14.289 cổ phiếu của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 19/11/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác