Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam
26/05/2021

Ngày 24/05/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 103/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) cụ thể như sau:

- Phạt tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi theo Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP).

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị (Căn cứ Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (Công ty): Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện giao dịch cho vay 7.500.000.000 đồng đối với CTCP Thủy điện Thác xăng (bên liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty) nhưng chưa được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty chấp thuận. Trong năm 2018 và 2019, Công ty có thực hiện các giao dịch với bên liên quan của Chủ tịch HĐQT (CTCP Thủy điện Thác Xăng, CTCP Thiết bị phụ tùng cơ điện, CTCP Quản lý và khai thác tài sản Thiên Nam) nhưng chưa được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT Công ty chấp thuận).

- Phạt tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo Khoản 40 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin sai lệch (Công ty công bố thông tin sai lệch đối với số liệu Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 tại BCTC riêng, BCTC hợp nhất quý 4/2019; đối với thông tin giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ tại Báo cáo tình hình hình quản trị công ty năm 2018 và năm 2019).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác