Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Zhang Ping
31/12/2019

Ngày 30/12/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 409/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Zhang Ping, cụ thể như sau:

- Phạt tiền 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP).

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu (ngày 27/8/2019, ông Zhang Ping (chủ tài khoản số 069FIA2692 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội) bán 36.200 cổ phiếu PPE của Công ty cổ phần Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam làm giảm tỷ lệ sở hữu từ 7,15% xuống 5,52%, tuy nhiên đến ngày 27/9/2019, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu).

- Phạt tiền 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn (ngày 11/9/2019, ông Zhang Ping đã bán 110.500 cổ phiếu PPE làm giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,52% xuống 0% và không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam, tuy nhiên đến ngày 27/9/2019, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo khi không còn là cổ đông lớn của ông Zhang Ping).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 30/12/2019.

UBCKNN

Các tin khác