Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
26/12/2019

Ngày 24/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 1047/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính và Quyết định số 1046/QĐ-KPHQ về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (Công ty), cụ thể như sau:

- Quyết định số 1047/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính:

+ Phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do không công bố thông tin theo quy định pháp luật (CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Công ty: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017, Báo cáo tài chính (BCTC) Quý 2/2017; không CBTT trên trang thông tin điện tử của Công ty và CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, Báo cáo thường niên năm 2016, BCTC Quý 1, 3, 4/2017, BCTC Quý 2, 3/2018, BCTC bán niên năm 2017, 2018 đã được soát xét; không CBTT trên trang thông tin điện tử của Công ty: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 27/4/2018, BCTC năm 2017 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2017);

+ Phạt tiền 350 triệu đồng theo quy định tại Điểm e Khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo quy định tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP do không đăng ký giao dịch chứng khoán (CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội trở thành công ty đại chúng trước ngày 01/01/2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực). Tuy nhiên, đến nay, Công ty chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch);

- Quyết định số 1046/QĐ-KPHQ về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:

CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội đã có hành vi vi phạm hành chính chào bán 2.000.000 cổ phiếu riêng lẻ trong tháng 9/2015 nhưng không đăng ký với UBCKNN, quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính và điểm a khoản 7 Điều 6 Nghị định 108/2013/NĐ-CP và Điểm a Khoản 4 Điều 4 Nghị định 108/2013/NĐ-CP, CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội phải thu hồi cổ phiếu đã chào bán và phải hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức vi phạm mở tài khoản thu tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư. Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành; quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 4 Nghị định 108/2013/NĐ-CP.

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 24/12/2019.

UBCKNN

Các tin khác