Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được tài liệu Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông CTCP chưa đại chúng của CTCP BV Land
12/01/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông CTCP chưa đại chúng theo Báo cáo kết quả 02/2022/BC-BVL ngày 05/1/2022 của CTCP BV Land (Công ty). Theo đó, số lượng cổ phiếu Công ty đã phát hành là 34.212.800 cổ phiếu (chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành).

UBCKNN

Các tin khác