Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Thực phẩm Sao Ta
24/12/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán số 260/CV.2021 ngày 13/12/2021 của CTCP Thực phẩm Sao Ta (mã cổ phiếu FMC, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 21/NQ_ĐHĐCĐ ngày 11/11/2021, Nghị quyết HĐQT số 10/NQ.HĐQT.21 ngày 12/11/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác