Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của CTCP Hữu Liên
20/05/2021

Ngày 07/05/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ số 09022021/TB-MHL ngày 09/02/2021 của CTCP Minh Hữu Liên (Công ty/MHL). Theo báo cáo của Công ty, Côngty đã bán được 0 trái phiếu và giá trị trái phiếu bán được là 0 đồng.

UBCKNN

Các tin khác