Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
20/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kêt quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần phổ thông theo báo cáo kết quả số 32/2021/TCH-BC ngày 14/05/2021 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã cổ phiếu: TCH, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phát hành 15.015.460 cổ phiếu để chuyển đổi 248.506 trái phiếu phát hành năm 2019 (đợt 2)

UBCKNN

Các tin khác