Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Chứng khoán KS
26/05/2021

UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Chứng khoán KS. Nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán : 88.983.457 cổ phiếu (Tám mươi tám triệu, chín trăm tám mươi ba nghìn, bốn trăm năm mươi bảy cổ phiếu).

- Số lượng vốn huy động dự kiến : 889.834.570.000 đồng (Tám trăm tám mươi chín tỷ, tám trăm ba mươi tư triệu, năm trăm bảy mươi nghìn đồng).

- Số lượng cổ phiếu đã phân phối : 88.983.457 cổ phiếu (Tám mươi tám triệu, chín trăm tám mươi ba nghìn, bốn trăm năm mươi bảy cổ phiếu).

- Tổng số tiền thu được từ việc chào bán : 889.834.570.000 đồng (Tám trăm tám mươi chín tỷ, tám trăm ba mươi tư triệu, năm trăm bảy mươi nghìn đồng).

- Ngày bắt đầu chào bán        : 18/05/2021.

  - Ngày hoàn thành đợt chào bán      : 25/05/2021

UBCKNN

Các tin khác