Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của CTCP Thuốc Thú y Trung ương I
19/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ theo Báo cáo kết quả số 21/BCPH-VNY ngày 13/05/2021 của CTCP Thuốc Thú y Trung ương I (Mã chứng khoán: VNY tại Upcom). Theo Báo cáo, Công ty đã phát hành thành công 5.000.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, phát hành thành công 999.969 cổ phiếu để hoán đổi nợ.

UBCKNN

Các tin khác