Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
28/01/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán số 02/ĐKCB ngày 20/12/2021 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Mã cổ phiếu: HAX – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án chào bán được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHCĐ ngày 08/11/2021, Nghị quyết HĐQT số 33/NQ-HĐQT-HAX ngày 22/11/2021, Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT-HAX ngày 20/12/2021 và quy định của pháp luật hiện hành.

UBCKNN

Các tin khác