Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang
19/01/2022

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (Công ty) theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 1512/2021/ITQ ngày 15/12/2021. Công ty thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 1011/2021/ITQ/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/11/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1911-1/2021/NQ-HĐQT ngày 19/11/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1911-2/2021/NQ-HĐQT ngày 19/11/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0712/2021/NQ-HĐQT ngày 7/12/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác