Skip to content
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Tổng Bách Hóa
26/02/2021

Ngày 24/02/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Tổng Bách Hóa (Công ty). Theo báo cáo kết quả số 95/TBH ngày 24/02/2021, số lượng cổ phiếu Công ty phát hành thành công là 90.000.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác