Skip to content
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu của CTCP Chứng khoán Alpha
25/02/2021

Ngày 13/01/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được hồ sơ chào bán cổ phiếu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có của Công ty cổ phần chứng khoán Alpha (Công ty). Phương án chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/1/2020 ngày 6/1/2020, Nghị quyết ĐHĐCĐ 13/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2020/NQ-HĐQT ngày 21/5/2020 và các quy định của pháp luật có liên quan.

UBCKNN

Các tin khác