Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN thông báo về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần chứng khoán Quốc Gia
06/04/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty cổ phần chứng khoán Quốc Gia. Phương án phát hành, chào bán được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 14/2021/NQ-ĐHĐCĐ-NSI ngày 10/03/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2021/NQ-HĐQT-NSI ngày 05/3/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2021/NQ-HĐQT-NSI ngày 11/3/2021và các quy định của pháp luật hiện hành.

UBCKNN

Các tin khác