Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền đợt 2 của CTCP Tập đoàn Hà Đô
18/01/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền (đợt 2) theo Báo cáo phát hành số 07/CTHĐ-TC ngày 05/01/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã cổ phiếu: HDG – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 67/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2020, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 34/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2021, Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác