Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CtyCP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại
22/10/2013

Ngày 15/10/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 0323/TCĐT - Vinexad ngày 11/10/2013 của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu thành công là 174.948 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác