Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP Chứng khoán Alpha
21/05/2021

  Ngày 17/5/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (Công ty) theo Công văn số 36/2021/APSC-CV ngày 17/5/2021 cùng các tài liệu đi kèm. Phương án chào bán thực hiện theo Nghị quyết số 10/2020/APSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/12/2020 của ĐHĐCĐ Công ty (Tờ trình đính kèm), Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 01/2021/APSC/NQ-HĐQT ngày 13/01/2021, Nghị quyết HĐQT số 03/2021/APSC/NQ-HĐQT ngày 25/1/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2021/APSC/NQ-HĐQT ngày 14/5/2021 và các quy định của pháp luật có liên quan.

UBCKNN

  

Các tin khác