Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất xanh
07/05/2021

Ngày 04/05/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo báo cáo số 66/2021/CV-DXS/HSCB ngày 29/04/2021 của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh. Công ty thực hiện phân phối 71.560.300 cổ phiếu theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng số 29/GCN-UBCK ngày 23/3/2021 ( 99,86% số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán)

UBCKNN

Các tin khác