Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Chứng khoán MB
07/05/2021

Ngày 5/5/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 55/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB. Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB chào bán ra công chúng với nội dung như sau:

- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).

- Chi tiết số lượng cổ phiếu chào bán:

+ Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 70.423.512 cổ phiếu (Bảy mươi triệu bốn trăm hai mươi ba nghìn năm trăm mười hai cổ phiếu)

+ Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu: 24.648.230 cổ phiếu (Hai mươi tư triệu sáu trăm bốn mươi tám nghìn hai trăm ba mươi cổ phiếu)

+ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty: 8.216.076 cổ phiếu (Tám triệu hai trăm mười sáu nghìn không trăm bảy mươi sáu cổ phiếu).

- Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu, người lao động.

- Thời gian phân phối: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực.

- Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch.

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác